Home Permanente Make-up Gelaatsbehandelingen Dermaplaning Wenkbrauwstyling Wimpers Visagie Tattoo's De salon Academy Agenda & Prijslijst Webshop
Story by HTML5 UP

Algemene voorwaarden Skin Essentials

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Skin Essentials (KvK-nummer: 75339676), eenmanszaak aan de Van Vollenhovenstraat 15 in Hulst;
• Cliënte: de persoon die bij Skin Essentials een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandelovereenkomst met Skin Essentials aangaat of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie een of meer overeenkomsten met Skin Essentials aangaat;
• Diensten: alle door Skin Essentials verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de salon en daarbuiten (al dan niet via sociale media) en verkoop van producten;
• Behandelingen: alle door Skin Essentials aangeboden behandelingen;
• Producten: alle door Skin Essentials gebruikte en te koop aangeboden producten;
• Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënte aan Skin Essentials opdracht geeft om de op enige behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;
• Productverkoop: de verkoop door Skin Essentials van bepaalde producten aan de cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;
• Skin professional: de bij Skin Essentials werkzame persoon die de behandelovereenkomst en de productverkoop tussen de cliënte en Skin Essentials feitelijk uitvoert en de diensten verleent.
• Waar de vrouwelijke vorm wordt gebruikt, wordt natuurlijk ook de mannelijke vorm bedoeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) behandelovereenkomsten en productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Skin Essentials.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.
3. Eventuele door cliënten van Skin Essentials gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Behandelovereenkomst
1. Voorafgaand aan het aangaan van de behandelovereenkomst wordt de cliënte door de skin professional geïnformeerd over:
– de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
– de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling;
– de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
– de verwachte duur en frequentie van de behandeling;
– de eventuele alternatieven voor de behandeling;
– de kosten van de behandeling en eventuele mogelijkheden van vergoeding onder een (zorg)verzekering;
– de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.
2. De behandelovereenkomst komt tot stand doordat cliënt de door haar ondertekende schriftelijke (offerte betreffende de) behandelovereenkomst aan Skin Essentials verstrekt of de betreffende behandeling feitelijk ondergaat.
3. In geval van minderjarigheid van de cliënte is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de cliënte. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

Artikel 3: Productverkoop
1. Skin Essentials verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandelovereenkomst.
2. Bij de verkoop van producten wordt de cliënte desgewenst door de skin professional geïnformeerd over:
– de eigenschappen van het product;
– het gebruik van het product;
– de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
– de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

Artikel 4: Informatieverstrekking door de Cliënte
1. De cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de skin professional te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of de productverkoop.
2. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan Skin Essentials de uitvoering van de behandelingsovereenkomst of de productverkoop opschorten of weigeren.
3. Skin Essentials is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

Artikel 5: Verplichtingen Skin Essentials
1. Skin Essentials neemt bij het verrichten van de diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. Skin Essentials voert de behandelovereenkomst en de productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit.
2. Skin Essentials neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Skin Essentials zich tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandeling en de producten. Op Skin Essentials rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
3. Skin Essentials behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij Skin Essentials daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg
1. Skin Essentials kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.
2. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de skin professional stipt opvolgt, de Behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte altijd contact opnemen met Skin Essentials.
3. In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Skin Essentials. Dit is van het grootste belang. De skin professional zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.
4. Skin Essentials kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.
5. Het ondergaan van een behandeling of de aankoop van een product geeft cliënten recht op kosteloze nazorg middels nader advies van de skin professional.

Artikel 7: Annulering Behandeling
1. Afspraken voor een behandeling kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.
2. Bij annulering binnen 24 uur tot 4 uur voor een afspraak is de cliënte 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.
3. Bij het, zonder tijdige annulering, tot 4 uur van tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de cliënte 75% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.
4. Als Skin Essentials binnen 24 uur voor een afspraak, de geplande behandeling opschort wegens omstandigheden aan de zijde van de cliënte, zoals bijvoorbeeld het niet-nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, is de cliënte het volledige voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd.
5. De administratie van Skin Essentials is bepalend voor de vaststelling dat sprake is van een afspraak voor een geplande behandeling.

Artikel 8: Ruilen, retourneren en reclamaties Producten
1. Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.
2. Gekochte producten dienen direct na aankoop door de cliënte geïnspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop aan Skin Essentials te worden gemeld.
3. Ten aanzien van gekochte producten kan onder overlegging van het originele aankoopbewijs gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de cliënte aan Skin Essentials is gemeld en de cliënte zich heeft onthouden van herstelpogingen.

Artikel 9: Tarieven en aanpassingen
1. Skin Essentials hanteert voor de diensten de tarieven, zoals voor wat betreft behandelingen vermeld in de behandelovereenkomst en voor wat betreft de productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website.
2. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling heeft Skin Essentials het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de cliënte meegedeeld.

Artikel 10: Betaling
1. Voor alle diensten van Skin Essentials dient direct te worden betaald.
2. Indien Skin Essentials en de cliënte overeenkomen, dat enige dienst niet direct behoeft te worden betaald, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.
3. Betaling door de cliënte geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de cliënte niet uit haar betalingsverplichtingen. Indien de cliënte in aanmerking komt voor enige vergoeding door haar (zorg)verzekeraar, dient de cliënte de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.
4. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn verkeert de cliënte zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim. De cliënte is dan gehouden tot vergoeding aan Skin Essentials van 1% rente per (gedeelte van een) maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast vergoedt de cliënte de eventuele door Skin Essentials gemaakte buitengerechte incassokosten, die op 15% van de hoofdsom worden vastgesteld met een minimum van Euro 350,00.
5. De product verkoop geschiedt onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Pas als de cliënte volledig aan al haar betalingsverplichtingen jegens Skin Essentials uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, wordt de cliënte eigenaar van de gekochte producten. Tot het moment van volledige voldoening van al haar vorderingen blijft Skin Essentials eigenaar van de producten.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Skin Essentials verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Skin Essentials.
2. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Skin Essentials is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Skin Essentials treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.
2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Skin Essentials nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de salon.
3. Skin Essentials is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Skin Essentials van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.
4. Skin Essentials is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Skin Essentials naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.
5. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Skin Essentials te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Skin Essentials betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

Artikel 13: Overmacht
1. Skin Essentials is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Skin Essentials geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking en leveringsproblemen.
3. Gedurende de periode van de overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Houdt de overmachtssituatie meer dan veertien dagen aan, kan de overeenkomst worden ontbonden zonder enige verplichting over en weer tot schadevergoeding. Voor de reeds verrichte diensten is Skin Essentials gerechtigd tot betaling door de cliënte.

Artikel 14: Klachten, geschillen, toepasselijk recht
1. Skin Essentials beschikt over een klachtenprocedure, die terug te vinden is op haar website.
2. Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de cliënte en Skin Essentials afgewikkeld, dan is sprake van een geschil, dat naar keuze van Skin Essentials kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde rechter.
3. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met Skin Essentials is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Slotbepalingen
1. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Skin Essentials. Desgevraagd wordt een afschrift per post toegestuurd.

Adres


Van Vollenhovenstraat 15

4561JJ, Hulst

Openingstijden


Maandag: gesloten
Dinsdag: gesloten
Woensdag: geopend op afspraak
Donderdag: geopend op afspraak
Vrijdag: geopend op afspraak
Zaterdag: geopend op afspraak
Zondag: gesloten

Contact


Tel: +31 (0)644181381 (enkel whatsapp)
Email: info@skinessentials.nl.